Navigace

Obsah

Skládka velkoobjemového odpadu u ČOV

LKUHLV naší obcí je zřízena skládka velkoobjemového odpadu u  čističky odpadních vod. Do velkoobjemového odpadu nepatří:      běžný komunální odpad, vytříděné složky komunálního odpadu- tj.plast,sklo,papír dále nebezpečné složky komunálního odpadu, látky žhavé a výbušné, látky žíravé, uhynulá zvířata, skelná vata, odpad z rekonstrukcí objektů -stavební suť, kameny a výkopová zemina v množství větším jak 100kg a 100l, odpad vznikající při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání         

Otevírací doba:  středa 16:00-18:00 h  a   sobota od 14:00-16:00 h

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ     u skládky VOO

Svoz nebezpečného odpadu je prováděn min. 2x ročně -  a pouze v předem vyhlášených termínech 

Nebezpečným odpadem se rozumí: plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, zbytky barev a ředidla, lepidla, léky, nádoby se zbytky olejů a chemikálií, baterie, pneumatiky, akumulátory, elektrozařízení pro zpětné odběry (lednice,mrazáky,TV, monitory, PC,rádia)

 Mimo termín vyhlášený OÚ Letkov nelze nebezpečný odpad přijímat

Zakazuje se umisťovat odpad v jiných dnech a mimo vyhrazený prostor!

KONTEJNER NA BIO ODPAD

DSF  je trvale umístěn vedle skládky velkoobjemového odpadu              u ČOV.  Kontejner je možné využívat:                                                    ve středu  od 16:00-18:00h   a 

v  sobotu od 14:00-16:00 h   

Biologicky rozložitelným odpadem se rozumí:                  tráva,seno, sláma, větve, klest, dřevo 

Odpad nesmí obsahovat plasty (plastové pytle), stavební meteriál, suť, provazy, papír, sklo, kov, kameny, zeminu.

V případě porušení výše uvedených požadavků si spol., která kontejner pravidelně vyváží, vyhrazuje právo požadovat od obce úhradu nákladů na vyčistění kontejneru.

DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL A UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU NA VYČLENĚNÝCH SBĚRNÝCH MÍSTECH